Privacy Policy

1. Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Jantzen A/S (herefter ”Jantzen”, ”vi”, ”vores”, eller ”os”) indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

2. Den dataansvarlige

Jantzen er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Jantzen A/S
CVR-nr.: 20 96 33 87
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 70 21 39 00
E-mail: mail@jd.dk

3. Formålet med behandlingen

Som led i administrationen af kunde- eller samarbejdsforholdet mellem dig (eller din arbejdsgiver) og Jantzen, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger med det generelle formål at administrere kunde- eller samarbejdsforholdet og for at kunne udveksle information, have telefonisk og skriftlig korrespondance og for at fremsende en faktura for det udførte arbejde og de bestilte produkter.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig eller din arbejdsgiver og Jantzen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I det omfang at dette behandlingsgrundlag måtte ophøre, kan vi efter omstændighederne behandle dine oplysninger på baggrund af en interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette kan forekomme, hvis det er nødvendigt for os at kontakte dig af andre årsager eller behandle dine oplysninger for at forfølge en legitim interesse.

4. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, og enhver anden oplysning, som er nødvendige for at kunne opfylde de generelle og de specifikke behandlingsformål. Dette omfatter – men ikke begrænset til – navn, titel, e-mail adresse, telefonnummer samt andre oplysninger (samlet betegnet “Personoplysninger”).

5. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler primært Personoplysninger direkte fra dig. Det kan også være, at vi som led i udviklingen af kundeforholdet modtager oplysninger om dig fra dine kollegaer eller andre i jeres organisation.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De Personoplysninger som Jantzen indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke eller hvis det er relevant for at vi kan servicere dig bedst muligt eller levere den aftalte ydelse.

I tilfælde af at Jantzen overlader behandlingen af dine Personoplysninger til en tredjepart (databehandlere) vil Jantzen udelukkende overlade behandlingen dine Personoplysninger til tredjeparter, som kan behandle din Personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. Jantzen har implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine Personoplysninger.

Jantzen kan herudover være forpligtet til at videregive dine Personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

I tilfælde af manglende betaling af en faktura, kan vi efter omstændighederne videregive dine oplysninger til et inkassobureau eller en advokat, som vil forestå inddrivelsen af det skyldige beløb.

7. Opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Jantzen vil kun behandle og opbevare dine Personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål, jf. punkt 3, og således at vi kan varetage dine, din arbejdsgiver og Jantzens interesser bedst muligt.

Vi vil i forbindelse med bestemmelse af opbevaringsperioden bl.a. lægge vægt på, om en opbevaringsperiode følger af lovgivningen, herunder eksempelvis bogføringsloven eller forældelsesloven. Det vil også blive lagt vægt på, om der består et økonomisk mellemværende mellem dig eller din arbejdsgiver og Jantzen, eksempelvis en ubetalt faktura.

Vi vil som det primære lægge vægt på, om det er sandsynligt, at du eller din arbejdsgiver vil anvende Jantzen til et nyt projekt, en ny ordre, en ny opgave eller i en anden erhvervsmæssig sammenhæng inden for den kommende årerække. Derfor kan det være relevant for os at gennemse tidligere udført arbejde og korrespondance, da dette kan skabe de bedste forudsætninger for vores arbejde.

Ved vurderingen af opbevaringsperioden vil der ligeledes blive lagt vægt på, om Personoplysningerne og øvrige oplysninger arkiveret på sagen kan tjene som dokumentation for rådgivning og forudsætningerne herfor.

Vi tager derfor konkret stilling til, om oplysningerne på en sag skal slettes. Hvis vi eksempelvis konstaterer, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs, og der i øvrigt ikke består et økonomisk mellemværende, vil vi ikke længere have noget formål med opbevaringen af dine oplysninger, og de vil herefter blive slettet.

8. Behandlingssikkerhed

Jantzen har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Hvis Jantzen videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor, vil Jantzen sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

9. Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger Jantzen behandler om dig.

Hvis de oplysninger, som Jantzen behandler om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan under visse betingelser have ret til at få slettet dine oplysninger.

Du kan også i visse tilfælde gøre indsigelse mod Jantzens behandling af dine Personoplysninger eller tilfælde bede Jantzen begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine Personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at høre mere om – eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte Jantzen. Du finder kontaktoplysningerne ovenfor.

10. Klage

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

11. Overførsel til tredjelande

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

Såfremt Jantzen iværksætter en overførsel eller behandling i lande uden for EU, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, vil vi i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik ligesom der sikres et gyldigt overførselsgrundlag.

12. Ændringer

Jantzen forbeholder sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik.

Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan findes på Jantzens hjemmeside: www.jantzengroup.com. Du har også mulighed for at få tilsendt den gældende version af Privatlivspolitikken ved at henvende dig til os:

Jantzen A/S
CVR-nr.: 20 96 33 87
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 70 21 39 00
E-mail: mail@jd.dk

GDPR

  • Test

Test

This website uses cookies to personalize your user experience and to study how our website is being used. You consent to our cookies if you continue to use this website.

Top